Gaat Puurs-Sint-Amands voluit voor een klimaatactieplan?

Gaat Puurs-Sint-Amands voluit voor een klimaatactieplan?

In onze eerste nieuwsbrief van het Burgerplatform Klimaat Klein-Brabant legden we uit hoe de gemeentebesturen in Klein-Brabant willen komen tot een lokaal klimaatactieplan. De intergemeentelijke dienst Igemo zit hiervoor in de chauffeurszetel. Zie https://www.onknow.be/klein-brabant-neemt-klimaat-onder-handen/

Het Burgerplatform Klimaat Klein-Brabant werkt samen met andere vertegenwoordigers van het middenveld in de stuurgroepen van de twee gemeenten en zet zich ondubbelzinnig in voor het slagen van dit proces. Ook de schepenen voor klimaat zitten in de stuurgroepen en vertegenwoordigen de gemeentebesturen.

Voor Puurs-Sint-Amands nadert het moment dat de voorstellen van de Igemo-stuurgroep zullen voorgelegd worden aan de gemeenteraad en dat de daad bij het woord komt. Daarom deden we nog een laatste inspanning om de klimaatambities zo hoog en zo concreet mogelijk te maken. We schreven een brief aan de stuurgroep. Daarin drukten we onze tevredenheid uit dat er nu een klimaatactieplan voor Puurs-Sint-Amands op tafel ligt en dat een lijst van actiepunten wachten om uitgevoerd te worden.

Anderzijds vinden we de ambitie om tegen 2030 de uitstoot van broeikastgassen met 40% te verminderen te weinig en achterhaald door de Europese Green Deal.

We formuleerden ook nog een aantal bezorgdheden, o.a.:

 • Er is geen budgettair of financieel luik aan dit klimaatplan. Zonder budget is het onduidelijk welke maatregelen efficiënt (kunnen) zijn. Zonder budget is er geen enkele garantie dat de nodige maatregelen zullen getroffen worden. Zonder budget is het blind varen.
 • Dit klimaatplan moet ook duidelijk worden als apart hoofdstuk in de gemeentelijke begroting.  (In Leuven voorziet men €4000/inwoner)
 • Een klimaatplan dat iedereen engageert moet een resultaatsverbintenis inhouden. Deze crisis moeten we overwinnen en daarom voorkomen. Dat moet vaststaan. En dus de vooropgezette resultaten moeten gehaald worden. Vrijblijvendheid moeten we verhinderen.
 • Over ambities: De Europese Raad trok de Europese klimaatdoelstelling op naar 55%. België is akkoord met deze 55%
 • Voor elke genomen gemeentelijke maatregel – ook op andere beleidsterreinen – dient een klimaattoets genomen te worden.
 • Voor elke klimaatmaatregel moet een armoedetoets gebeuren en moeten eventueel sociaal corrigerende maatregelen genomen worden.
 • Voor een werkend klimaatactieplan is het draagvlak van onze burgers onontbeerlijk. Een draagvlak kan gecreëerd worden door een goede en gerichte communicatie. Wat is hier het project? Met welk budget?
 • De betonstop in uitbreidingsgebied van de gemeentelijke gronden is voor ons prioritair. Sommige bouwprojecten moeten herzien worden. 
 • Er dient een plan opgesteld worden tot 2030 en dus ook voor volgende bestuursperiode.  Zoals er in onze gemeente ook andere projecten lopen die ook de komende bestuursperiode belasten.
 • Het is onduidelijk hoe dit actieplan zich verhoudt tot de andere beleidsniveaus (Vlaams, Belgisch, Europees, mondiaal). Welk is de gemeentelijke specifiteit ten aanzien van de overige niveaus? 
 • Om maatregelen in te voeren rekent de gemeente op verschillende subsidiebronnen van de hogere overheden. Dat is prima.
 • De crisis is kolossaal en reëel. Daar moet een realistische en grote ambitie tegenover staan. Wij willen een uitgesproken duurzame gemeente die alle aspecten van het klimaat omvat. Dit betekent dat wij ruimer moeten gaan dan het project Pentahelix 2040 van Igemo. De aanpak van Igemo appreciëren we ten zeerste en willen dit verbreden.
 • Het is dan ook nodig dat de Burgemeester samen met de schepen van klimaat de leiding neemt over dit ambitieuze project
 • Het stemt ons hoopvol dat een klimaatambtenaar zal worden aangeworven die zich volledig aan het klimaatbeleid van de gemeente kan wijden. We gaan ervan uit dat deze ambtenaar een surplus is op het bestaande kader van A1 ambtenaren.

We hopen dat het gemeentebestuur deze bezorgdheden ter harte neemt en bijstuurt. Hoe dan ook zal het Burgerplatform haar rol binnen het Igemo-traject blijven opnemen en daarin zoveel mogelijk resultaten verwezenlijken.

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Ik stem ermee in dat ONK mijn gegevens verwerkt in overeenstemming met haar privacybeleid.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.